Bidrag för att stimulera överenskommelser mellan civilsamhället och offentliga aktörer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidrag till idéburna organisationer med lokal förankring för att de tillsammans med kommuner, landsting eller regioner ska göra lokala och regionala överenskommelser. Bidraget ska stödja lokala initiativ där parterna vill påbörja en dialog eller förstärka en redan påbörjad dialog. Syftet är att stimulera samverkan.

Myndigheten har nu fattat beslut om sådana bidrag till ett antal organisationer. Dessa är:

  • Föreningen Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) får bidrag för att visa hur man bidrar till den regionala samhällsutvecklingen. Projektet genomförs i Västerbottens och Norrbottens län i samverkan med regionförbundet Västerbotten, Norrbottens läns landsting, Bildningsförbundet Norrbotten och Västerbottens bildningsförbund.
  • Vilhelmina IK får bidrag för att förbättra dialogen och samverkan mellan föreningar, företag, kommunen och akademin/skolan. Verksamheten sker i samverkan med bland annat Vilhelmina kommun.
  • Ekonomisk Förening Samhällsbyggarna i Matfors får bidrag för att utreda och skapa optimala förutsättningar för lokalt partnerskap. Verksamheten sker i samverkan med bland annat företrädare för kommunen.
  • Nordanstigs Föreningsråd får bidrag för att få igång en dialogprocess mellan föreningar, näringsidkare, folkvalda politiker samt tjänstemän inom kommunorganisationen. Verksamheten sker i samverkan med bland annat Nordanstigs kommun.
  • Föreningar i Tjust får bidrag för att i samarbete med kommunen fortsätta och intensifiera arbetet med att stärka idéburna organisationers möjligheter att ta ett samhällsansvar i nya samarbetskonstellationer. Projektet genomförs i Västerviks kommun.
  • Röda Korset Gotland får bidrag för att bilda en gemensam plattform för det lokala föreningslivet för att samla de ideella krafterna för en dialog med region Gotland. Västmanlands länsbildningsförbund får bidrag för att stimulera och fördjupa föreningslivets deltagande i lokala överenskommelseprocessen. Projektet genomförs i Västerås kommun.
  • Föreningen Furuboda får bidrag för att formalisera och sätta ramverk för samarbetet mellan ideella sektorn i Kristianstad och Kristianstad kommun.
  • MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får bidrag för att skapa förutsättningar för de idéburna organisationerna och kommunen att skapa en samsyn och formalisera en överenskommelse. Projektet genomförs i Malmö kommun.

För mer information om bidragen kontakta: Barbro Kristiansson, telefon 08-566 2019 54.

Presskontakt: Anders Hagquist som nås via mobiltelefon 070-663 39 18 eller via e-post anders.hagquist@mucf.se

Nyhetsdatum: 

2014-05-28

Viktigt material